مدیریت پایدار

مدیریت پایدار

در PPJ، پایداری، مسئولیت متقابل مشترک بین هیئت مدیره شرکت و دپارتمان های مختلف است. عوامل مرکزی پایداری شرکت، چارچوبی را برای تمرکز استراتژیک و سازمان دهی بیشتر در PPJ فراهم می کند. شورای پایداری شرکت، به عنوان بدنه کنترل مرکزی عمل میکند که شامل کارشناسان با تجربه از دپارتمان های مختلف میشود.

PPJ، اصول اخلاقی با مشتریان و شرکای تجاری و همچنین تعامل با یکدیگر در شرکت را تعریف می کند. ما انتظار داریم که هر یک از کارمندان از قوانین و دستورالعمل های داخلی ما پیروی کنند. تخلف ها منجر به تحریم و تنبیه خواهد شد.