ارتباط با ما

 

دفتر مرکزی فروش و بازاریابی آلماتی

  • آلماتی 050061 ،خیابان واسنتوف ، جنب خیابان تولندی اف ،ساختمان شماره 60/86
  • +7/727/2463403

ازبکستان

مشهد

  • ایران – مشهد – شهرک غرب – بلوار شاهد – شاهد پنجاهم

دفتر مرکزی